Điểm thành viên

{{article.Date | newsDate}} | Thích

Vào chức năng cộng đồng

Điểm số của các thành viên thể hiện mức độ đóng góp của thành viên đó cho cộng đồng, và sẽ được quy đổi ra một số quyền lợi nhất định thông qua các chương trình tri ân khách hàng của FireAnt.

Các hoạt động sau trên hệ thống sẽ được tính điểm:

  • Đăng bài viết
  • Có bài viết được thích
  • Có bài viết được bình luận
  • Được thành viên khác theo dõi
  • Mời được bạn bè làm thành viên
  • Tìm hiểu và biết cách sử dụng một số chức năng, ví dụ tạo thành công tài khoản, tạo thành công một cảnh báo, đăng thành công bài viết thứ 1, 5, 10, 50, … 

Vào chức năng cộng đồng