Tạo và sử dụng Watchlist

{{article.Date | newsDate}} | Thích

Vào chức năng Watchlist

Tạo Watchlist

Để tạo Watchlist, vào mục Watchlist, bấm nút hình dấu cộng (+), đặt tên cho Watchlist, sau đó thêm các mã vào Watchlist (xem hình dưới).

 

Tạo Watchlist

 

Bạn cũng có thể tạo Watchlist trên Bảng giá hoặc trong chức năng Phân tích kỹ thuật.

Vào chức năng Watchlist

Sửa Watchlist bao gồm các thao tác

Để đổi tên Watchlist, vào mục Watchlist, bấm nút Hành động và chọn Sửa, đặt một tên khác cho Watchlist.

Để thêm mã vào Watchlist, gõ mã vào hộp Mã chứng khoán và bấm Enter hoặc Dấu cộng (+).

Để xóa mã khỏi Watchlist, di chuột qua dòng chứa mã chứng khoán trong Watchlist, bấm vào nút hình dấu nhân (X) xuất hiện khi chuột được di qua dòng tương ứng.

Với các thao tác tương tự, bạn cũng có thể đổi tên, thêm vào hoặc xóa bớt mã khỏi Watchlist khi đang sử dụng Bảng giá hoặc chức năng Phân tích kỹ thuật.

Vào chức năng Watchlist

Để xóa Watchlist, vào mục Watchlist, chọn một Watchlist trong số các Watchlist mà bạn đã tạo, bấm nút Hành động và chọn Xóa, Watchlist tương ứng sẽ được xóa khỏi danh sách các Watchlists.

Với các thao tác tương tự, bạn cũng có xóa Watchlist khi đang sử dụng Bảng giá hoặc chức năng Phân tích kỹ thuật.

Lưu ý: Khi xóa một Watchlist, Watchlist sẽ bị xóa ngay dù có đang chứa các mã hay không.

Vào chức năng Watchlist

Watchlist được sử dụng để lưu trữ và theo dõi các mã mà bạn quan tâm. Có hai hình thức sử dụng Watchlist: gián tiếp và trực tiếp.

Sử dụng gián tiếp

Sử dụng trực tiếp

Watchlist cũng có thể được sử dụng trực tiếp trong chức năng Watchlist để theo dõi các mã.

  • Watclist sẽ được hiển thị giống như phần thu nhỏ của chức năng Cổ phiếu A-Z với các nhóm thông tin tương tự (xem thêm mục Cổ phiếu A-Z)
  • Watchlist sẽ được so sánh hiệu quả với các index (xem hình dưới)

 

So sánh hiệu quả của Watchlist với các index

 

Vào chức năng Watchlist