Các loại bảng giá

{{article.Date | newsDate}} | Thích

Vào bảng giá

Bên cạnh bảng giá cuộn truyền thống, FireAnt cũng cung cấp thêm các loại bảng giá dạng thẻ. Với bảng giá cuộn, người dùng có thể chọn xem các bảng giá khác nhau, với các mã phân theo sàn (HSX, HNX, UPCOM), theo ngành (theo chuẩn ICB), hoặc theo Watchlist đã tạo. Bên cạnh đó người dùng còn có thể tạo thêm Watchlist và sử dụng như một bảng giá mới.

Để chọn loại bảng giá, vào mục Bảng giá (xem hình dưới).

 

Chọn loại bảng giá hiển thị

 

Với bảng giá dạng thẻ, người dùng có thể chọn loại bảng 2 mã (xem hình dưới)

 

Bảng giá - Dạng thẻ 2 mã

 

Hoặc loại bảng giá dạng thẻ 3 mã như hình dưới đây.

 

Bảng giá - Dạng thẻ 3 mã

Vào bảng giá