Lưu và nạp biểu mẫu

{{article.Date | newsDate}} | Thích

Vào chức năng Phân tích kỹ thuật

Việc lưu và nạp mẫu biểu đồ được sử dụng cho mục đích tái sử dụngchia sẻ mẫu biểu đồ cho cộng đồng. Mẫu biểu đồ sau khi lưu có thể nạp trở lại và/hoặc dùng cho mã cổ phiếu khác.

  • Để lưu mẫu biểu đồ, chọn nút Lưu mẫu, đặt tên cho mẫu biểu đồ và lưu lại.
  • Để nạp mẫu biểu đồ, chọn nút Nạp mẫu, nhắp chuột vào một mẫu đã lưu.

Nạp các mẫu biểu đồ đã lưu

 

Ngoài các mẫu biểu đồ do bạn tạo ra, bạn cũng có thể chọn các mẫu biểu đồ do các thành viên khác chia sẻ, với điều kiện bạn đang theo dõi họ.

Sau khi nạp mẫu biểu đồ của thành viên khác, bạn có thể thay đổi mẫu biểu đồ rồi lưu lại thành mẫu biểu đồ của mình.

Vào chức năng Phân tích kỹ thuật