Bảng giá từ Watchlist

{{article.Date | newsDate}} | Thích

Vào bảng giá

Các mã của một Watchlist có thể sử dụng để tạo thành một bảng giá, nhằm giúp nhà đầu tư tập trung theo dõi các mã mà mình quan tâm. Người dùng có thể chọn một Watchlist đã tạo từ trước, hoặc tạo mới một Watchlist và dùng làm bảng giá.

Nếu bảng giá đang xem là WatchList, và bạn thêm một mã vào bảng giá, mã thêm vào sẽ tự động được thêm vào WatchList tương ứng.

Khi có nhu cầu theo dõi một nhóm mã mới, người dùng có thể tạo WatchList mới. Để tạo Watchlist mới chọn nút Bảng giá, chọn dạng bảngWatchlist, chọn nút *Tạo watchlist (xem hình dưới). 

 

Tạo Watchlist mới và sử dụng như một bảng giá 

 

WatchList mới được tạo ra là Watchlist rỗng, và người dùng cần đặt tên cho Watchlist (xem hình dưới) và thêm các mã vào WatchList.

 

Bảng giá - Đặt tên cho WatchList mới 

 

Bạn có thể thực hiện các thao tác sau với Bảng giá Watchlist (xem hình dưới):

  • Để thêm một mã vào Bảng giá Watchlist, gõ mã vào ô Mã CK, bấm Enter hoặc nút Thêm +
  • Để xóa một mã khỏi Bảng giá Watchlist, nhắp đúp chuột vào mã trong bảng giá Watchlist.
  • Để đổi tên Bảng giá Watchlist, bấm nút Sửa.
  • Để xóa Bảng giá Watchlist, bấm nút Xóa.

 

Lưu ý: Mọi thao tác lên Bảng giá Watchlist sẽ tác động lên Watchlist tương ứng và ngược lại.

 

Watchlist sử dụng làm bảng giá

Vào bảng giá