Vai trò của WatchLists

{{article.Date | newsDate}} | Thích
Tải về slides giới thiệu chức năng Watchlist

Watchlist là danh mục các mã chứng khoán được tạo bởi người dùng cho các mục đích khác nhau. Một Watchlist có thể bao gồm các mã chứng khoán:

  • Đang được theo dõi tại một thời điểm, hoặc/và
  • Có mối liên quan chặt chẽ, chẳng hạn cùng ngành, hoặc/và
  • Có sự tương đồng, ví dụ doanh nghiệp cùng độ lớn, đồ thị đồng dạng, …

Trên hệ thống FireAnt, Watchlist đóng vai trò trung tâm và tham gia vào hầu hết các chức năng của hệ thống. Watchlist có mặt ở mọi nơi:

Cho dù đang sử dụng chức năng nào, bạn cũng có thể thêm, thay đổi hay xóa Watchlist.

Số lượng Watchlist mỗi người dùng được phép tạo sẽ phụ thuộc loại tài khoản, tuy nhiên ở giai đoạn Beta số lượng Watchlist được tạo là không hạn chế.

Vào chức năng Watchlist