Chia sẻ biểu đồ

{{article.Date | newsDate}} | Thích

Vào chức năng Phân tích kỹ thuật

Đăng biểu đồ

Chia sẻ biểu đồ là cách mà bạn đóng góp cho cộng đồng các nhà đầu tư. Việc chia sẻ một cách nghiêm túc các biểu đồ đã được bạn nghiên cứu kỹ lưỡng sẽ giúp các nhà đầu tư khác có thêm góc nhìn mới về mã cổ phiếu tương ứng. Sự đồng thuận của các nhà đầu khác về nhận định của bạn sẽ giúp bạn tự tin hơn.

Ngay cả khi nhiều thành viên khác không tán thành quan điểm của bạn, thì sự phản biện của họ cũng sẽ giúp bạn nhận ra những điểm cần hoàn thiện.

Chia sẻ biểu đồ trên hệ thống FireAnt vô cùng đơn giản. Sau khi vẽ xong biểu đồ, bạn chỉ việc bấm nút Chia sẻ, đặt tiêu đề, và thêm các đánh giá của bạn về mã cổ phiếu tương ứng, sau đó bấm nút Đăng bài.


Chia sẻ biểu đồ

Bạn có thể lựa chọn chia sẻ mẫu biểu đồ với các thành viên khác khi đăng biểu đồ. Nếu mẫu biểu đồ không được chia sẻ, thì các thành viên khác chỉ xem được biểu đồ của bạn, nhưng nếu được chia sẻ, các thành viên khác có thể nạp biểu đồ của bạn, bổ sung thêm vào hoặc sửa đổi biểu đồ, tiếp tục chia sẻ hoặc lưu thành mẫu biểu đồ của họ, và tái sự dụng cho các mã khác hoặc lần phân tích ở một thời điểm muộn hơn.

Vào chức năng Phân tích kỹ thuật

Xem biểu đồ

Sau khi đăng biểu đồ, thì một bài viết đính kèm biểu đồ sẽ được tạo ra trong hồ sơ của bạn và các thành viên có thể xem biểu đồ của bạn, các thành viên khác cũng có thể nạp biểu đồ của bạn (nếu bạn chia sẻ mẫu biểu đồ).

Để xem bài viết với biểu đồ được chia sẻ, chọn chức năng Xem danh sách bài viết, chọn một Danh sách bài viết, và chọn Bài viết bạn muốn xem (xem hình dưới)

Xem danh sách bài viết

 

Bài viết tương ứng sẽ được nạp vào như hình dưới đây.

 


Xem bài viết

 

Biểu đồ được nạp vào bài viết ở thời điểm được chia sẻ. Nếu bạn xem một bài viết đã đăng trong quá khứ, bạn có thể bấm vào Nút tiếp diễn trên biểu đồ để yêu cầu hệ thống nạp tiếp phần biểu đồ từ thời điểm chia sẻ đến thời điểm hiện tại.

Nếu tác giả bài viết khi đăng biểu đồ đồng ý chia sẻ mẫu biểu đồ, bạn có thể bấm vào nút Phân tích để nạp biểu đồ vào chức năng Phân tích kỹ thuật, khi đó bạn có thể sử dụng mẫu biểu đồ này cho mục đích riêng của mình.

Vào chức năng Phân tích kỹ thuật