PPC - Trở lại vùng 31-32

{{article.Date | newsDate}} | Thích

PPC vượt Fibo 161,8% sau khi chạm đường MA 200 và có thể quay lại ngưỡng đỉnh của năm 2019.